User menu

Addthis

Email, Print, send to Twitter, send to Facebook, and more

Va ser promoguda per l'ICM-CSIC com a resposta al dèficit d'estacions d'investigació marina al llarg de la costa espanyola i, més concretament, al llarg de la costa mediterrània. Els projectes de recerca (generalment de 3 anys) suposen una limitació per l'obtenció de llargues sèries temporals. Per aquesta raó, les estacions marines permanents són necessàries per obtenir mesures de paràmetres oceanogràfics d'alta freqüència en una escala llarga de temps (dècades), i de manera que aquestes mesures puguin ser independents dels projectes de recerca específics.

El Coastal Ocean Onservatory (COO) es dedica a l'adquisició, gestió i visualització de dades oceanogràfiques. Abans s'anomenava servei "Estació marina" i va ser aprovat en el projecte del nou centre el 2001. El nou Pla Estratègic de la ICM (2010-2014) va reestructurar l'antiga estació en el nou COO integrant més activitats i serveis. Aquestes dades es poden visualitzar a través d'internet en temps real, amb l'objectiu de contribuir a les activitats de l'oceanografia operacional de l'Institut. L'equip científic de l'observatori inclou un mesurador de corrents (a més a més de temperatura, salinitat, turbulència, pressió, velocitat i direcció dels fluxos d'aigua), un sistema de recepció d'imatges de satèl·lit EUMETCast, dues estacions de video monitoratge, una estació meteorològica i un petit iot.

Objectius
L'observatori pretén:

  • Comprendre la resposta del sistema costa-mar tant a les forces naturals com als efectes de l'activitat humana. El COO, ofereix i mostra les dades en temps real.
  • Cobrir el dèficit d'estacions marines al llarg de la costa espanyola i, més concretament, al llarg de la costa mediterrània. Les imatges s'utilitzen per estudiar la dinàmica litoral a escales de temps curtes i mitjanes, els impactes de les tempestes en les platges, les tendències de l'evolució de la línia de costa i l'efecte de les intervencions humanes a les platges (regeneracions artificials i la construcció d'estructures de protecció costanera).
  • Facilitar més estudis regionals dels processos costaners proporcionant infraestructura per recolzar l'accés fàcil a l'energia elèctrica i de dades.
  • Contribuir a la xarxa d'observatoris i plataformes d'observació en temps real per ajudar a verificar i millorar els models atmosfèrics i de l'oceà.
  • Mesura en temps real de diferents paràmetres de la zona costanera i campanyes mensuals per avaluar els factors ambientals.
  • Proporcionar una climatologia local per a campanyes intensives de curta durada.
  • Proporcionar un sistema fiable de sensors que permetin el mostreig dels esdeveniments extrems.
  • Detectar les masses d'aigua amb diferents característiques i els abocaments procedents dels rius o de la xarxa pluvial de Barcelona, ​​juntament amb la detecció i seguiment de vessaments de petroli. Totes aquestes característiques hidrogràfiques estan estretament relacionades amb la qualitat de les aigües costaneres i amb la possible aparició de blooms d'algues.
  • En el futur, proporcionar observacions de 25-30 anys per diferents tipus d'estudis, el que significa construir una llarga sèrie temporal de dades.
Back to Top